luni, 13 septembrie 2010

CURTEA DE APEL BUCU~STI DOSAR NR..f.~?1!2r.I''4f.o
TERMEN: .
CERERE DE SUSPENDARE A APLICARII
A1't.1 pet. a) din Legea 119/2010 si a H.G.nr.73512010
DOMNULE PRESEDINTE
Sllbsc1'isa, Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si RClr~lgcrl' ., Alexandru Joan Cuza", cu sediul in Bucuresti, str.Constantin Mille m.l, sector J, reprezCl11aU de General (1') Prof. Univ. Dr. Mihai Iliescu, IN CONTRADICTORIU CU GUVERNUI_ ROMANIEI, Cll sediul in Bucuresti Piata Victoriei nr. 1, sector ~, FORMULEAZA: Ccrel'e de suspendare a aplicarii p1'evederilor Legii 119/2010 art.1 pet a), preeum si suspend8rea aplicarii prevederilor H.G.735/2010, PANA LA PRONUNTAREA CURTII DE APE1. BUCURESTI (lnstanta de fond) CU PRIVlRE LA CEREREA NOASTRA DE ANULARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE NORMATIVE SPECIFICATE MAl SUS, CERERE PE
CARE VA RUGAM SA NE -0 ADMITETI.
MOTIVE
In [apt: Pe'ntru aplicarea prevederilor art. 1, pct.a) din Legea I 19/20 10, precuill si ~1 prevederilor H.G. 735/2010, mai precis pentru obtinerea tuturor datelor necesare recalculnrii pensiilor militare, cu toate detasa1'ile de personal militar activ la CClllrele Mililnrc zonnlc si judetene, precum si la institutiile de a1'hiva militara, ( aprox 600 de lllililari aClivi si pcrs()n~li auxiliar), activitatea care consta in studierea si memorarea statelor lunare de plata ale jICC~li'llj pensionar militar, pe timp de 20 ani, este imposibil de realizat total sau partial si fma erori majore, in timpul de prescriptie.acordat de Legea 119/2010, avand in vedere nr. de pensionari militari in plata ( aprox.83.000 de pensionari) Aceasta activitate al' aduce 0 paguba irniner1\a atat M.Ap.N. care detaseaza militarisi mareste timpul de munca al personalului auxiliar. cat si numerosilor pensionaril milital'i, carora in timp util nu li s-a1' elibera aceste adeverinte si Ii sal' recalcula pensia conform art,6, al.(4) din H.G.735/2010, IN CONFORMITATE CU SALARIUL BRUT PE ECONOMIE DIN PERIOADA RESPECTIVA. De fapt Guvernul Romaniei prin prevederile al't.6 al (4) din Hotarare, ereiaza p1'esiuni deosebite asupra pensionarului militar care NU POATE DECAT SA ASTEPTE PRIMIREA DE LA CENTRU MILITAR A DATELOR NECESARE RECALCULARII. Oare nu este 0 forma de presiune asupra voiritei pensionarilor de a cere recalcularea pensiei ( a se veelea cererea prevazLila ell' anexa lla H.G.735/2010)?
Guvernul a uitat ea se adreseaza unor fosti militari in varsta. Cilre se ablin de h oriel' manifestari violente, fiind sub juramant de c1'edinta dOlt patriei si asteapu\ sa st:lrseasc~l (!eel'lil, dar care seSlZeaZ:l si transmit urmasilor lor inconsegventa legilor rOl1ldl1C. ullcdrca 111 pl'iu~ll'c' de catre gu\emanti a principiilor 5i prevederilor constitutiona.e ( cum al' 11 preveclcl'ik ell'!. I:' al.(2) din Constitlltia Romaniei ) , etc.
Prin aclmiterea cererii, CUl'tea de Apel Bucuresti, ar da un r8gaz celar peste 80.000 lie pensionari militari sa cantareasca in liniste prevederile Legii 119/2010 cat si aS1-]pm illOelulu i de aplicare Cl H.G. m.73S/ 2010,21' da un ragaz si acelora care au obligalia de a studia lOdle aceste state de plata si de a elibera ADEVERINTELE necesare reealeularii 'ilor in eonformitmlC ell preveelerilc Legii 119/2010, al' acorda un timp si Casel ilitare de. II sa-Sl Av.
pregateasca a[goritl11ul de calcul pentru calculul punctelor de pensii 81 elaborarea noilol" decizii.
IN CONCLUZIE : VA RUGAM SA ANALIZATI CU ATENTIE PREZENT.'\ CERERE DE SUSPENDARE SI S-O ADMITET1, URMAND CA DUPA SOLUTIONAREA FONDULUI CAUZEI, CASA MILITARh--DE PENSII, IN 5 ( CINCI ) LUN1 DE LA PRONUNTAREA HOTARARII ASUPRA FONDULUI , SA RECALCULEZE PENSIILE M1LITARE SAU SA UITE ACESTE PREVEDERI.
II. In drept, ne intemeiem cererea pe prevederile art 14. al. ( 1 la 7 ) din Legea 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ.
MENT10NAM CA 1MED1AT DUPA DEPUNEREA PREZENREI CERERT AM INTRODUS SI ACTIUNEA DE ANULARE A LEGH 119/2010 S1 A I-I.G.7J5/2010, LA ACEIAS INSTANTA.
nLPENTRU SUSTINEREA CERERII DE SUSPENDARE VA RUGAi'll SA NI· ADMITETI PROBA CU INSCRISURI S1 AVAND IN VEDERE FAPTUL ell. LTU: DODA ACTE NORMATIVE ATACATE, AU INTRAT IN VIGOARE PRIN ASUf'v1ARL\ RASPUNDERII GUVERNULUI,:li: DACA CONSIDERATI NECESAR VA RUGAM SA NE ADMITETI SI PROBA CD INTEROGATORIUL PARATULUl.
IV. Depuriem prezenta cerere in doua exemplare, unul pentru instanta si unuI pentru parat.
Bucuresti 16.08.2010
PRESEDINTE
Pt !fdepartm~1entjLll'idic ,,~.-y}-~ ~
ORNICESCU AUREL
DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI
pentru conformiate Secretar VV"v~<.",'
GLBg(r) Radu $erban DAt"J